Xá Lợi Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Hộ Giác

Phó Tắng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt

Tắng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanninhdotcom trân trọng cảm ơn Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Trưởng Ban Nghi Lể đă cho phép đăng bài này

 ảnh copy từ web site của chùa Pháp Luân Houston USA

Xin mời Quư Vị Bấm Vào http://www.phapluan.net/index.htm/ xem đầy đủ chi tiết

 

 

Number of visits: free hit counters