Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật

 


Bài Số 1 - Khởi Hành USA - Delhi
 
Bài Số 2 - Hồ Pushkarini

 


Bài Số 3 Kudan - Đức Phật Trưởng Thành
 
Bài Số 4 - Cổ Thành Vương Quốc Thích Ca

 


Bài Số 5 - Sujata Garth Bửa Ăn Đầu Tiên

Bài Số 6 - Thuàn Đà - Bửa Ăn Cuối

 


Bài Số 7 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Trang
 
Bài Số 8 - Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 9 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 10 Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 11 - Khổ Hạnh Lâm

 


Bài Số 12 - Lumtini Ngội Nhà Của Đức Phật
 
Bài Số 13 - Tháp Xá Lợi Phật

 


Bài Số 14) - Cây Bồ Đề Thành Xá Vệ
 
Bài Số 15 -  Đại Tháp Dhamek Stupa

 


Bài Số 16  - Samath  Vườn Lộc Uyển Balanai
 
Bài Số 17 - Vương Quốc Ca-Ti-La-Vệ

 


Bài Số 18 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 19 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 20 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 21 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 22 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 23 - Saptapani Cave

 


Bài Số 24 - Đêm Thiền Hành Chùa Đại Giác
 
 Bài Thứ 25 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)

 


Bài Số 26 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 27 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 

Number of visits:; free hit counters