Phật Ngọc Như Ư

Jade Mani Buddha  - 玉佛如意

H́nh cập nhựt ngày 15 tháng 10 năm 2013 - Picture update October 15, 2013

 

Các Điêu Khắc Gia đang cắt xén ngọc thạch tạo thành khung tượng Phật

Ngày 25 tháng 11 năm 2013 Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo sẽ đến Thai Lan xem xét mẩu thạch cao, chỉ dẩn mọi thay đổi  lần chót để Điêu Khắc Gia chiếu theo đó mà tạo tượng

November 25, 2013 Master Thich Nguyen Thao will go to Thailand to exemise and make last changes to the plaster sample, the sculptor reference that to create the object.

 

Ṭa Sen Cho Tượng Phật - The Lotus Base

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters