Phật Ngọc Như Ư

Jade Mani Buddha  - 玉佛如意

H́nh cập nhựt ngày 20 tháng 2 năm 2014 - Picture update February 20-2014

Tượng Phật vừa được hoàn tất phần điêu khắc. Việc kế tiếp là làm láng và đánh bóng

Đang thi công bệ ṭa Sen

Ṭa Sen Cho Tượng Phật - The Lotus Base

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters