Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

Jade Mani Buddha  - 玉佛如意

Phật Ngọc Như Ư

Update 26 September 2014

 Cập Nhựt Ngày 26 Tháng 9  Năm 2014

 

 

 

 

 

Ông Boongtong Yotharvut (áo trắng) Chủ Tịch Công Ty Jade Thongtavee. Ông Vanit (CEO) Giám Đốc Điểu Hành của Công Ty Jade Thongtavee

Mr. Boontong Yathavut (white Shirt) President Jade Thongtavee Co. Mr. Vanit Thongtavee CEO in the blue shirt

 

 

Sculptors particitated in the making of the Jade Mnai Buddha Statute

Các Điêu Khắc Gia hoàn tất tượng Phật Ngọc Như Ư

 

Toành Thể Nhân Sự  Hân Hoan Hoàn Thành Tượng Phật Ngọc Như Ư của Công Ty Jade Thongtavee Quận Masai Tỉnh Chang Rai Thai Lan

The entire staff of Jade Thongtavee Co. those participating in the making of the Jade Mani Buddha Statute

Một Gốc Bệ Ṭa Sen

 

 

 Điêu Khắc Gia Hoan Hỷ Hoàn Thành Tượng Phật Ngọc Như Ư  Tại Xưởng Điêu Khắc Jade Thongtavee Quận Masai Tỉnh Chang Rai Thai Lan

The Sculptors at Jade Thongtavee Co. are Happy  in the completion of the Jade Mani Buddha Statute

 

 

Toàn Thể Nhân Viên Hân Hoan Hoàn Tất Tượng Phật Ngọc Như Ư của Công Ty Jade Thongtavee Tại Maesai Tỉnh Chang Rai Thái Lan

The entire staff of Jade Thongtavee Co. those participating in the making of the Jade Mani Buddha Statute

Picture taken at Jade Thongtavee factory in Maesai Chiangrai Thailand

Tượng Phật Ngọc Như Ư  hoàn tất Mỹ Mản - The Picture of Jade Mani Buddha Completed Carving

              Ông Boontong Yotharvut (người thứ 2 bên phải) Chủ Tịch Công Ty và ba Điêu Khắc Gia tại xưởng Thongtavee Tỉnh Chang Rai

Mr. Boontong Yotharvut (2nd right) President of the company and three Artists at Thongtavee factory in Chang Rai Thailand

 

 

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters