Mẩu Thạch Cao

Tượng Phật Ngọc Như Ư

H́nh cập nhựt ngày 11 tháng 8 năm 2013

 

Mẩu tượng Phật đầu tiên làm bằng thạch cao. Tháng 11, Thượng Toạ Nguyên Thảo sẽ qua Thai Lan xem xét, sữa đổi để điêu khắc gia làm mẩu thạch cao thứ hai, mọi chi tiếc phải giải quyết cho đến khi mẩu thạch cao hoàn mản, điêu khắc gia sẻ chiếu theo mẩu cuối cùng đó mà tạc thành tượng Phật Ngọc Như Ư.

Mẩu tượng Phật đầu tiên làm bằng thạch cao.

Ngọc thạch xẽ theo khuôn mẩu và chờ mẩu thạch cao

công việc tiến triển thật tốt đẹp

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters