Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

Jade Mani Buddha  - 玉佛如意 - Phật Ngọc Như Ư

Update November 2014 Photographed By Abbot Thich Chơn Trí and Master Thich Nguyên Vuong

 Cập Nhựt Ngày 15 Tháng 11 Năm 2014 H́nh do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí và Thích Nguyên Vương Cung Cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters