Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

 

Jade Mani Buddha  - 玉佛如意

Phật Ngọc Như Ư

 Cập Nhựt Tháng 5 Năm 2014

Tượng Phật Ngọc Như Ư sắp được hoàn mỹ. Dự tính cuối năm 2015 sẽ thỉnh về chùa Hoa Nghiêm Canada

 

 

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

Number of visits: free hit counters