The Capitol City of London - England

Thủ Đô Luân Đôn - Anh Quốc

英国伦敦

大本钟

请选择一个地区,以查看较大的图片

Please Select A Location To View Larger Images

Xin Vui Ḷng bấm vào Một Địa Danh  Để Xem H́nh Lớn

*********************

H́nh chụp Tháng 5 Năm 2010


Tower Of London - Anh Quốc

 


Phố Tàu Thủ Đô London Anh Quốc
 
Đường Kinh Tuyến 0.0.0 của Thế Giới

 

 

Big Ben - Đồng Hồ Big Ben

大本钟

 

Tower Bridge - Cầu Luân Đôn

 伦敦塔桥

 

Royal Park /Công Viên Ḥang Gia

皇家公园

 

Parliament - Nghị Viện

议会大厦

 

Buckingham Palace - Hoàng Cung

    白金汉宫      

 

London China Town - Phố Tàu Luân Đôn - 伦敦唐人街

 

Royal Observatory / Đài Thiên Văn Anh Quốc - 皇家天文台 

 

Maritime Museum / Bảo Tàng Viện Hàng Hải-海事博物馆

 

London Eye - 伦敦巨轮-Khu Giiải Trí

 

The Meridian 0.0.0 - Đài Kinh  Tuyến  -  经络

 

London Subway / Xe Điện Ngầm 

伦敦地铁

 

Wimbledon Tennis Museum-Bảo

Tàng Viện Quần Vợt Wimbldon

 

 O2 Theater / Hí Viện O 2

O2 影院

 

 Greenwich - Bảo Tàng Greenwich 

 格林尼治博物馆

 

London Exchange -

Chứng Khoán Luân Đôn

 

London City Hall  / Ṭa Thị Sảnh

 Luân Đôn - 伦敦市政厅

 

Black Cab Taxi  / Xe Taxi Luân

 Đôn - 黑色出租车

 

Westminster Bridge / Cầu

 Westminster / 威斯敏斯特桥

 

The Tower of London - Lao Thành Cổ Luân Đôn - 伦敦塔

 

Financial District - Phố Tài Chánh Thương Mại - 金融区

 

Time Machine - Dụng Cụ Tính Giờ  时间机器

 

Boat on the Theme River - Thuyền

 Du Lịch Trên Sông Theme

 

More London Place

 Thắng Cảnh London

 

Dolphin - Tượng Cá Dolphil     

 海豚

 


Wimbledon District

 

 

The Well - Giếng Nước -

 

Worple Road -

 Đường Worple Road

 

London Snapshots

 

 

My Friends in London

 在伦敦的朋友

伦敦快照

 

 
Number of visits: free hit counters