Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

Phật Ngọc Như Ư

 Jade Mani Buddha - 玉佛如意

Hai Buổi Lể Chú Nguyện Tại Xưởng Điêu Khắc Jade Tongvee Chiangrai Thai Lan

Lể thứ nhứt do chư Tôn Đức trong đ̣an hành hương và Tăng Sinh Việt Nam tu học tại Thai Lan cử hành

buổi lể thứ hai do tăng đoàn Thái Lan cử hành 

Please click open a photo group to  view larger images

Xin mời bấm vào một goup để xem h́nh lớn

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3    -    Group # 4    -    Group # 5    -    Group # 6

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters