Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

Phật Ngọc Như Ư

Jade Mani Buddha - 玉佛像如意

Phật Ngọc Như Ư - Giờ Quyết Định

Mr. Vanit Yothavut Giám Đốc Công ty Jade Thongtavee hảng điêu khác tượng Phật tử Changrai Thai Lan đến thương lươọng giá cả. Đêm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012Thầy Nguyên Thảo phải quyết định, hai bên phải đạt đồng thuận về  Phật Ngọc Như Ư

Phật Ngọc Như Ư là một dự án vĩ mô, người phải thận trọng và kiên nhẩn. Dử kiện liên quan đến dự án phải đầy đủ. Thông tin phải chính xác. Một máy vi tính đê liên lạc chuyển dử kiện và h́nh ảnh trực tuyến. Cell phone và máy printer in h́nh và tài liệu lưu chuyển giữa Changrai Thai Lan và Burnaby Canada không ngừng hoạt động. 

Mr.Vanit Yothavut Director Jade Company Thongtavee statue sculptor from Changrai Thailand comes discuss the project. Tonight Friday, 23 November, 2012 Master Thao must make correct decision. Two side must reach concensus on the Jade Buddha statue.

Jade Buddha of Wishfulness is a major project. Negotiator must be careful and patient. Facts related to the project must be complete. Information must be accurate. A computer to transfer information and photos online. Cell phone and computer printer to print documents flow between Changrai Thailand and Burnaby Canada non-stop operation.

Đường giây liên lạc giữa Burnaby B.C và Changrai Thai Lan bắc đầu từ thông tuyến

Communication line tween Burnaby B.C and Changrai Thailand started on line

Vẽ mặt trầm tư nói lên bao nhiêu lo âu của Thầy Trụ Trí

Master Thao think thoughtfully shows anxiety

 

Trong khi ông Vanit Yothavut đang liên lạc trực thông với văn pḥng chính ở Changrai Thailang

While Mr. Vanit Yothavut communicating with main office in Changrai Thailand

 

 

Vanit cho biết bên kia đang xét lại dử kiện ḿnh gởi cho họ

Vanit say the other side is reviewing documents we sent them

Giời th́ chúng ta chỉ chờ tin của họ

The waiting game go on

Đây rồi....ḿnh phải đo laị chu vi từng viên ngọc ...đo hết tất cả ...

we need to measure the dimention of each and every pieces ....

Giờ th́ ḿnh cần đo diện tích của tất cả các viên ngọc cho lẹ--bên kia đang chờ

Now, We need to measure the rock quick...Thailand is waiting for us

Đạo hửu cố gắng đo chính xác kích thước của từng viên ngọc. Dử kiện này được đua lên máy vi tính chuyển qua Changrai Thailan. Chuyên viên bên kia lấy hết dự kiện này đua vào máy scan, vẽ lại viên ngọc thấy rỏ diện tích của các viên đá, quyết định đường cắt, ước tính thất thoát hết bao nhiêu, khi hoàn tất chiều cao của tượng Phật là bao nhiêu, và thể tích của ṭa sen là bao nhiêu. Từ đây, tính ra thời gian tăc tượng và ṭa sen, tính ra tiền công và các chi phí liên quan để tính ra giá trọn gói. Ngoài ra ta có thể ước đoán chi phí chuyên chở bốn năm sau, Tôn tượng Phật Ngọc Như Ư an tọa trên ṭa sen hân hoan hồi quy Burnaby B.C Canada. 

Try to measure the size of each rock correctly. Transfer these information to Changrai Thailand. A specialist in Changrai upload these information and put on Scan, creat a live stone on screen to determine where to cut, how much loss, from here we will know the exact dimention of the statue and the lotus base when completed. From here, we can determine the costs of each item and the total costs the project and costs for transportation. Four years from now, the Jade Buddha of Wishfulness statue seat on the Lotus base joycefully repatriat to Burnaby B.C. Canada.

Đạp hữu do chiều cao rồi chiều ngan...tôi sẽ gởi mấy tấn h́nh này về bà xả để chứng minh anh đi làm Phật sự

Up and down, side by side he measures..I will send these image to his wife to prove he is doing Dhama works at the temple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đường giây v́ễn thông vẩn mở gữa Burnaby B.C và Changrai Thai Lan

one line communication between Changrai and Burnaby B.C still open

 

Anh làm ơn kiểm tra con số này cói có đúng không..

Please check over this number to see its the correct one

 

Văn pḥng bên Bangkok kư nhận tất cả chỉ tiết và cho biết kết quả tốt

Main office in Bangkok confirm they have received all necessary documents and agrees with the deal

 

Thầy và mọi người cảm thấy vui tươi khi đă đạt được thỏa thuận

Everybody feel good after important agreement has been made

Dấu hiệu tích cực của một quyết định vừa xong

sign of a positive decision have just been made

Ngày Mai Thứ Bảy 26 tháng 11 năm 2012 Thầy loan báo cho Phật tử và Đồng hương biết.

Quyết định kế tiếp của Thầy là phải chuyển viên ngoc qua Changrai Thai lan trong tháng 12 năm nay. 

Tomorrow Saturday November 24th, 2012 Master Thao will make an annoucement to the public and that the 

 gem is to transport to Changrai Thailand in December this year .

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

 

Number of visits: free hit counters