Chùa Hoa Nghiêm - Hoa Nghiêm Temple

8708 Royal Oaks Avenue Burnaby B.C  Canada V5J 4L8:

Tel: (604) 435-8486

 

Phật Ngọc Như Ư

 Jade Mani Buddha - 玉佛如意

Di Chuyển Phật Ngọc Đi Thái Lan Để Tạc Tượng

Moving The Emerald To Thailand 

Please click open a photo group to  view larger images

Xin vui ḷng bấm vào một goup để xem h́nh lớn

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3    -    Group # 4    -    Group # 5

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters