Magnificent Buddhist Art and Architecture

Nghệ Thuật và Kiến Trúc Phật Giáo - 佛教藝術與建築

 Phật Giáo Đại Thừa  ( Bắc Tông) - Mahayana Buddhism - 大乘佛教

Copper Incense Burner

Linh Son Pagoda, Van Ninh District, Khanh Hoa Province, Vietnam

 Chùa Linh Sơn Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Ḥa, Việt Nam

Number of visits: free hit counters